A picture

Obsah

Pečovatelská služba

O nás

logoO pečovatelské službě

Ne každý si umí představit,  co se skrývá pod pojmem pečovatelská služba. Ale u každého z nás může nastat situace, kdy my nebo naši příbuzní zestárnou, onemocní a najednou nebudou mít sílu zvládat všechno tak, jak  byli zvyklí. Jistě, mohou pomoci nejbližší, ale někdy to nejde (ať už je důvod jakýkoliv).

V takovém případě máte možnost se obrátit na pracovnice pečovatelské služby, které vám pomohou s chodem domácnosti, zajistí a přivezou obědy, nakoupí, doprovodí vás k lékaři, půjdou s vámi na procházku apod.

Další podrobnosti o službách, které můžete využívat i o provozu Pečovatelské služby Babice se dozvíte v jednotlivých kapitolách pod Pečovatelskou službou.

Přejeme vám všechno dobré a nezapomínejte: „Jsme tady pro vás.“

pracovnice Pečovatelské služby Babice

          

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BABICE - představení

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“

Pečovatelská služba Babice je registrovanou službou podle zákona č. 108/2006 Sb. od 10. 10. 2007. Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006Sb., v platném znění.

Zřizovatelem Pečovatelské služby je Obec Babice. Sídlo Pečovatelské služby je v Domě s upravitelnými chráněnými byty v Babicích č. p. 594, jehož název je Patnáctka. Veškeré podrobné informace týkající se pečovatelské služby, podmínek jejich poskytování, zavedení nebo ukončení, poskytnou pracovnice pečovatelské služby. Další informace je možné také získat na internetových stránkách Obce Babice, na Obci Babice, v Katalogu sociálních služeb Zlínského kraje, letácích pečovatelské služby.

Poslání pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby Babice je pomáhat lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a snažit se zamezit  jejich vyloučení ze společnosti.

A také se chceme řídit citátem, jehož autorem je Seneca: „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“. My se snažíme pomáhat našim uživatelům a obráceně, naši uživatelé jsou pro nás inspirací a obohacením, ze kterého čerpáme.

 

Cíl pečovatelské služby

K hlavním cílům babické pečovatelské služby patří poskytovat uživatelům kvalitní služby a péči a tím pomáhat k tomu, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina

Pečovatelské služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

Způsoby poskytování pečovatelské služby

 • Terénní – poskytujeme v domácnostech uživatele
 • Ambulantní – poskytujeme ve středisku pečovatelské služby. Jedná se o služby, za kterými osoba, která je potřebuje dochází nebo je doprovázena či dopravována do střediska naší pečovatelské služby. Například se může jednat o službu využití hygienického střediska, které máme k dispozici na Patnáctce či praní a žehlení prádla, které se provádí také v našem středisku a prádlo je přivezeno do střediska od uživatele.

 

Základní zásady, kterými se řídí pracovníci naší pečovatelské služby

 • Respektujeme důstojnost každého člověka
 • Přání a rozhodování uživatele je pro nás na prvním místě
 • Každý uživatel má stejná práva
 • Spolupracujeme s rodinou uživatele
 • Zachováváme mlčenlivost .
 • Jsme schopni rychle reagovat na změny v péči o uživatele
 • Základní sociální poradenství poskytujeme zdarma.

Pracovníci naší služby se dále řídí zásadami, které jsou v Etickém kodexu Pečovatelské služby Babice.

Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociálních službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V naší službě pracují tři pracovnice.  O administrativu a ostatní nezbytné činnosti spojené s jednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby se starají vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice.

Jaké služby můžeme poskytnout

Základní služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).

Kromě základních služeb nabízí poskytovatel také fakultativní služby:

 • dohled nad dospělou osobou s různým stupněm závislosti
 • přeprava uživatelů automobilem poskytovatele
 • možnost využití vany v Domě s upravitelnými chráněnými byty

Výše úhrad za pečovatelské služby

Výše úhrady za pečovatelské služby je uvedena v Ceníku Pečovatelské služby Babice, který je schvalován Radou Obce Babice a je také zveřejněn na stránkách Obce Babice:

www.babice.eu .

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Sepsání smlouvy předchází vyplnění Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. Tato se vyplňuje buď v kanceláři pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele, kdy jej za tímto účelem navštíví pracovnice pečovatelské služby. Přílohou každé smlouvy jsou Vnitřní pravidla pečovatelské služby.

Tiskopis žádosti, smlouvy i vnitřní pravidla je možné rovněž získat těchto internetových stránkách.

Změny smluv, jako je například rozšíření služeb, jsou řešeny dodatky ke smlouvě.


A picture